Unošenje artikala na avansni račun.

Nazivi artikala koji se koriste za evidenciju avansnih uplata:

Polje KOLIČINA

(unosi se uvek 1)

10: Avans (Đ) – Bruto iznos plaćenog avansa po PDV stopi od 20% – po opštoj stopi

11: Avans (E) – Bruto iznos plaćenog avansa po PDV stopi od 10% – po posebnoj stopi

12: Avans (G) – Iznos plaćenog avansa za promet oslobođen PDV – 0%

13: Avans (A) – Iznos avansa za obveznike koji nisu u sistemu PDV-a – 0%

– Esir korisnik (kasir) u ovom slučaju treba da ima mogućnost promene cene artikala

koji se koriste za evidenciju avansnih uplata, a dati su u tabeli iznad.

– Svaki sledeći račun Avans-Prodaja kao referentni broj ima broj prethodnog računa Avans-Prodaja.

– Prilikom formiranja konačnog računa Promet-Prodaja prethodno se formira račun Avans-Refundacija .

– Račun Avans-Refundacija kao referentni broj ima broj poslednjeg računa Avans-Prodaja, a konačni račun, Račun-Prodaja, kao referentni broj ima broj računa Avans-Refundacija.

– Račun Avans–Refundacija se ne izdaje kupcu.

– Polje za reklamu ispod naslovne linije koja obeležava kraj fiskalnog računa je u ovom slučaju obavezno polje.

– Kod računa Avans-Prodaja, a po zahtevu kupca, u polju za reklamu, Esir korisnik

(kasir) unosi artikle koji su predmet avansnih plaćanja.

– Kod konačnog računa, Promet-Prodaja, kasir, u polju za Reklamu, obavezno unosi

broj i datum poslednjeg računa Avans-Prodaja, a ostale podatke po zahtevu kupca.

– Podaci u podnožju računa su podaci koji se ne šalju PFR tj. ne stižu na SUF.